Monroe City Takes First Round Palmyra Tournament Game